Just another WordPress.com site

ผู้ส่งสาร ผู้สื่อสารและคุณภาพของสื่อ

วันนี้ได้มีโอกาสรีวิวเอกสารแปลและต้นฉบับภาษาไทยเพื่อชี้แนะล่ามรุ่นน้องที่ได้แปลเอกสารดังกล่าว ปรากฎว่า 1 ในสาเหตุที่ทำให้แปลออกมาไม่ถูกต้องเหมาะสมก็คือ ต้นฉบับภาษาไทย ที่
1.เรียงลำดับประโยคไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
2.การใช้คำที่ยาวเกินความจำเป็น

จึงพอจะบอกได้ว่าคุณภาพของสื่อหรือข้อความที่เกิดจากผู้ส่งสารมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของงานแปล

ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้แปลหรือผู้สื่อสารก็ควรจะยืนยันความหมายให้ชัดเจนก่อนที่จะลงมือแปล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s